ఆంధ్రప్రదేశ్‌ టెన్త్ పరీక్షల టైం టేబుల్

Education News
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ టెన్త్ పరీక్షల టైం టేబుల్:

తేదీ

సబ్జెక్టు

సమయం (ఉదయం)

17-3-2017

ప్రథమ భాష పేపర్-1

9:30 - 12:15

ప్రథమ భాష-పేపర్-1 (కాంపొజిట్ కోర్సు)

9:30 - 12:45

18-3-2017

ప్రథమ భాష పేపర్-2

9:30 - 12:15

ప్రథమ భాష-పేపర్-2 (కాంపొజిట్ కోర్సు)

9:30 - 10:45

ఓఎస్సెస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-1 (సంస్కృతం, అరబిక్, పర్షియన్)

9:30 - 12:45

20-3-2017

ద్వితీయ భాష

9:30 - 12:15

21-3-2017

ఇంగ్లిష్ పేపర్-1

9:30 - 12:15

22-3-2017

ఇంగ్లిష్ పేపర్-2

9:30 - 12:15

23-3-2017

గణితం పేపర్-1

9:30 - 12:15

24-3-2017

గణితం పేపర్-2

9:30 - 12:15

25-3-2017

జనరల్ సైన్స్ పేపర్-1

9:30 - 12:15

27-3-2017

జనరల్ సైన్స్ పేపర్-2

9:30 - 12:15

28-3-2017

సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-1

9:30 - 12:15

30-3-2017

సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-2

9:30 - 12:15

31-3-2017

ఓఎస్సెస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-2 (సంస్కృతం, అరబిక్, పర్షియన్)

9:30 - 12:45

01-4-2017

ఎస్సెస్సీ వొకేషనల్ కోర్సు (థియరీ)

9:30 - 11:30

Published on 1/21/2017 10:49:00 AM